Kwestionariusz kandydata

do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci jest CRH Akademos Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-853), ul. Symfoniczna 1, prowadząca Międzynarodową Szkołę Podstawową Paderewski w Lublinie (ul. Symfoniczna 3a).
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pod w/w adresem lub poprzez e-mail: odo@zagiel.pl.
  3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, w ramach realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy ustawy Prawo oświatowe.
  4. Państwa dane osobowe będziemy przechowywali przez okres 1 roku.
  5. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa prawna, obsługa IT, podmioty uczestniczące w realizacji rekrutacji).
  6. mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwi udział w rekrutacji.

Powrót