Kwestionariusz kandydata

do Międzynarodowej Szkoły Podstawowej "PADEREWSKI" w Lublinie

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) jest CRH Akademos Sp. z o.o. w Lublinie (20-853), ul. Symfoniczna 1;
  2. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod w/w adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą adresu e-mail: odo@zagiel.pl;
  3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu przeprowadzenia naboru do szkoły, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczących naboru do placówek szkolnych, jak również w związku z podjęciem, na Państwa żądanie, działań zmierzających do zawarcia umowy o nauczanie.
  4. przechowywane dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
  5. odbiorcami danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (obsługa prawna, obsługa IT, inne podmioty uczestniczące w procesie naboru do placówki szkolnej);
  6. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
  7. w przypadku, gdyby Państwo uznali iż przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. podanie danych osobowych w celu rekrutacji do szkoły jest obowiązkowe w oparciu o przepisy dot. oświaty.

Powrót